About Us News Archive Cymraeg
2020-12-15 - Penybont v Cardiff Met -36.JPG

Does dim cuddio o’r ffaith mae wedi bod tymor anodd i’r hogiau ar Gampws Cyncoed, wrth i Met Caerdydd stryglo cael momentwm tu ôl iddyn nhw yn ystod tymor hynod o heriol.

Mae’r pwysau wedi codi oddi ar y clwb ychydig yn ddiweddar gyda’r newyddion bydd ddim un tîm yn gostwng o’r Cymru Premier y tymor hwn, a hefyd mae cwpl o ganlyniadau positif wedi dod ffordd y Met yn ddiweddar ‘fyd, ond wnaeth Emlyn Lewis amlinellu beth ydi nod newydd y clwb am weddill y tymor.

“Mae’n anodd deud a bod yn onest. Gyda dim un tîm yn mynd i lawr yn amlwg oedd hynny’n teimlad neis oherwydd y sefyllfa rydyn ni ynddi ar hyn o bryd, ond serch hynny rydyn ni dal eisiau osgoi bod yn y ddwy isaf achos bydd pawb yn sôn amdano fo dymor nesaf wedyn bod ni wedi bod yn lwcus.

“Mae’n bwysig bod hynny'r nod cyntaf i ni, ond mae rhaid i ni osod y nod hefyd o adeiladu a pharatoi at y dyfodol. Rydyn ni’n dîm ifanc nawr, mae lot o’r bobl brofiadol sydd wedi bod hefo’r clwb ers tro wedi symud ymlaen, felly rydyn ni angen cryfhau ac mi fydd y profiad yma yn helpu ni.”

“Dyna beth rydyn ni wedi dysgu fwyaf o’r tymor yma.”

Gyda hyd yn oed fwy o wynebau pwysig yn gadael carfan y Met cyn y tymor i edrych am heriau newydd, mae Christian Edwards wedi gorfod rhoi rôl bwysig i nifer o chwaraewyr roedd heb chwarae llawer o bêl-droed ar y lefel yma cynt yn y tymor hwn.

Gyda’r Met yn penderfynu peidio recriwtio fel pawb arall gan fod nhw hefo model o ddim ond cymryd myfyrwyr mewn i’w carfan nhw, mae hynny’n cyfyngu ar opsiynau nhw, ond medda Lewis fod 'na gwersi wedi bod i bawb wrth i’r chwaraewyr newydd setlo fewn i’r garfan.

“Roedd rhaid i fi dyfu fyny yn gyflym iawn pan ddoes i mewn i’r tîm, ac mae’r un fath i’r bobl ifanc yn dod trwadd rŵan. Dwi’n credu bod ni gyd yn sylweddoli bod 'na disgwyliadau arnom ni gyd i gymryd cyfrifoldeb dros arwain y tîm mewn rhyw ffordd.

“Mae safon ein perfformiadau unigol yn bwysig iawn i ni fel grŵp, ag gallwn ni ddim gobeithio penderfynu ar Eliot i sgorio neu Bradley i gadw’r llechen lan a ballu – rydyn ni gyd yn gorfod camu fyny at wneud hynny.

“Dyna beth rydyn ni wedi dysgu fwyaf o’r tymor yma, rwy’n credu. Fedrith tri neu bedwar unigolyn ddim cymryd y tîm ar ei ysgwyddau nhw, dydyn ni ddim yn ddigon da i wneud hynny a chael i ffwrdd hefo fo, felly mae rhaid i bawb rhoi popeth i mewn bob wythnos yn lle weithiau, sydd wedi gadael ni lawr, ac mae rhaid i bawb arwain ar y newid yna.”

“Mae wedi cael dylanwad enfawr ar y grwp.”

Un o’r prif fflachiau o positifrwydd sydd gan Met i edrych yn ôl ar o’r tymor yma ydi perfformiadau Ollie Hulbert, sydd wedi ymuno hefo’r clwb ar fenthyg o Bristol Rovers, sydd wedi serennu wrth arwain yr ymosod ar adegau.

Dydi amser o gyda’r myfyrwyr heb fod yn hawdd, chwaith, gan mae wedi gorfod hunan-ynysu ar fwy nag un adeg ac wedi brwydro hefo anafiadau hefyd, ond gydag wyth gol yn y gynghrair mewn 17 gem, mae wedi cyfrannu lot mawr, wrth i Lewis ymhelaethu ar ei effaith ar y tîm.

“Mae o wedi bod yn arbennig, chwarae teg iddo fo. Newydd droi yn 19, mae wedi cael nifer fawr o goliau tymor yma ac mae’n bwysig i nodi bod o wedi dioddef o Covid-19 hefyd ac wedi gorfod hunan-ynysu mwy nag unwaith, felly os basa fo wedi cael mwy o amser chwarae basa fo wedi gwneud hyd yn oed yn well.

“Dwi’n credu mai wedi cael dylanwad enfawr ar y grŵp, fel person ac fel unigolyn sydd eisiau bod yn y grŵp ac yn cael profiad ar y lefel yma. Mae’n amlwg i fi bod o’n mwynhau ei gyfle i ddangos be fedrith o wneud ac mae o wedi prynu fewn i bob dim.

“Pwysicach nag unrhyw beth arall, mae’n berson da sydd wedi ffitio mewn i’r grŵp yn dda iawn. Dydi o ddim yn hawdd dod mewn i’r gynghrair yma fel person ifanc, ac rydyn ni wedi gweld hynny hefo chwaraewyr arall dros y blynyddoedd, ond mae agwedd Ollie wedi bod yn grêt ac mae wedi cyfrannu yn dda.”

“Mae’n pwysig i ni allu datblygu talent ein hunain.”

Beth sydd yn y dyfodol i Met, felly? Dydi’r polisi recriwtio ddim am newid – mae egwyddorion y clwb yn eithaf cadarn yn hynny o beth – ond sut fedrith nhw gobeithio parhau i gyrraedd yr un safon ag oedden nhw gyda chwaraewyr fel Adam Roscrow, Joel Edwards, Will Evans ag eraill yn y garfan felly? Mae Lewis yn credu bod yr ateb wedi amlygu ei hun tymor yma.

“Fel pob tymor rydyn ni eisiau aros yn y gynghrair, ond mae wedi bod yn heriol i ni hefo dipyn o chwaraewyr profiadol yn gadael y clwb. Mae nifer dal yma, ond mae ffeindio pobl brofiadol yn anodd – serch hynny, dyna be sydd rhaid i ni wneud rhywsut.

“Beth mae tymor yma hefyd wedi dangos ydi bod hi’n bwysig i ni allu datblygu talent ein hunain trwy’r academi ac yn y blaen. Dydi Adam Roscrow neu Will Evans newydd ddim am jyst digwydd, ond hefyd mae angen i ni gofio cafodd nhw amser i ddatblygu yn y Cymru South cyn dod i’r lefel yma.

“Mae’n heriol i ddatblygu chwaraewyr o’r safon yna o dan ein model ni, ond dwi ddim yn credu gwnawn ni symud i ffwrdd o hynny ac rydyn ni wedi dangos hefo Ollie, er enghraifft, bod ni yn gallu ffeindio’r bobl gywir i ddod fewn a helpu codi’r clwb.”

Related News

Connah's Quay Nomads v TNS-87 (1).jpg

March Player and Manager of the Month Winners Announced

Andy Morrison and George Horan have picked up the respective awards for the month of March.

Read more
Barry v Bala_270321_93 (1).jpg

S4C Announce Live Matches

The league's official broadcast partner has confirmed the next 3 live matches in the JD Cymru Premier.

Read more
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×